การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เปิดโอกาสสำหรับ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในภาคปกติ
ซึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามและบุคลทั่วไปที่จบการศึกษา ระดับ
ปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
ศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่จากบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


ขั้นตอนการสมัครเรียน

ข่าวสาร

เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 12

ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล อาคารพยาบาล ชั้น 2


ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์

VDO ขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต

ขั้นตอนการสมัครเรียน  ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิตขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต ศูนย์เซียร์ การเข้าเรียน by ศูนย์เซียร์รังสิตศูนย์เซียร์ การเข้าเรียน by ศูนย์เซียร์รังสิต รับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ สวนอำพรรับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ สวนอำพร การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu มหาลัยเวสเทิร์น ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ ห้องบรรยาย 3การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์นสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น เรียนต่อ ป.โท MBAเรียนต่อ ป.โท MBA


คลิกรูปเพื่อสมัครเรียน

 

 
บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 5


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 6


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 7


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 8


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 9


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 10


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 11


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 12

>