การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เปิดโอกาสสำหรับ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในภาคปกติ
ซึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามและบุคลทั่วไปที่จบการศึกษา ระดับ
ปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
ศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่จากบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


ขั้นตอนการสมัครเรียนกิจกรรม"Western Training Cyber u " ครั้งที่ 3

วันที่ 6 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล


กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมWTC : เส้นทางสู่ความสำเร็จ

VDO ขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต

ขั้นตอนการสมัครเรียน  ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิตขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต ศูนย์เซียร์ การเข้าเรียน by ศูนย์เซียร์รังสิตศูนย์เซียร์ การเข้าเรียน by ศูนย์เซียร์รังสิต รับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ สวนอำพรรับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ สวนอำพร การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu มหาลัยเวสเทิร์น ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ ห้องบรรยาย 3การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์นสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น เรียนต่อ ป.โท MBAเรียนต่อ ป.โท MBA


คลิกรูปเพื่อสมัครเรียน

 

 
บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 5


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 6


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 7


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 8


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 9


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 10


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 11


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 12


Business Man

สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น
ครั้งที่ 8


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 1


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 2


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 3

>